Realizované projektyInternetový portál Cintorín

 • Pre spoločnosť 3Wslovakia s.r.o. sme vypracovali portál na správu cintorínov Slovenska. Správcovia prostredníctvom tohoto portálu si evidujú uloženie zosnulích na svojich cintorínoch, aktualizujú interaktívnu mapu a nájmi hrobových miest.

  Majoritnými užívateľmi tohoto portálu sú mestské úrady, obecné úrady a správcovia cintorínov. Tento portál je v značnej miere využívaný verejnosťou či teamom genealógov pri konštruovaní rodokmeňov rodín. Samotný portál a firma 3Wslovakia disponuje nástrojmi vyvinutými spoločnosťou Doxor s.r.o. umožňujúcimi generovať pravdepodobnostné rodokmene.
  Spoločnosť 3Wslovakia si prostredníctvom portálu manageuje správu prístupových kódov do portálu a platieb za svoje služby v tejto oblasti.
  Portál je postavený na dátovom sklade (DWH) vybudovanom na mieru a PHP technológií a je v súčasnosti v našej réžii.

IS pre správu predplatiteľov

 • Vypracovali sme na základe požiadaviek spoločnosti TATRAMEDIAL s.r.o. dátabázový model s užívateľským rozhraním pre správu, udržiavanie a evidovanie predplatiteľov časopisu FAMILIA. Prostredníctvom nami dodaných technologických nástrojov a procesov sme zefektívnili a vytvorili spoľahlivý mechanizmus na evidovanie nových a starých predplatiteľov spolu s distribúciou časopisu odberateľom. Okrem iného systém automaticky detekuje preklepovo zadávané údaje o predplatiteľoch a zároveň upozorní pravdepodobnostnú duplicitu odberateľa v databáze.
  Tento vytvorený informačný systém je na toľko generalizovaný, že je použiteľný pri evidovaní odberateľov pre ľubovoľné množstvo rôznych časopisov či pravidelného odberu tovaru.

Online objednávací systém predplatného

 • Rodinný časopis Família nás oslovil s vypracovaním riešenia pre online objednávanie predplatného časopisu. Technológia je postavená na WEB formulári, relačnej dátabáze a IMAP komunikácií.

Vedecký univerzitný časopis JAMSI "Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics"

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom Doxor s.r.o. pravidelne vypracováva vedecko technický časopis JAMSI v systéme LATEX používanom na publikovanie prác.

Internet: WEB stránky


Ideme do hĺbky